Language Switcher

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ »

                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο
 
Ιδρύεται στο δημοτικό διαμέρισμα Μελιταίας του Δήμου Δομοκού Ν. Φθ/δας σύλλογος με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ», με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Μελιταίας του Διευρυμένου Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
 
Σκοπός του συλλόγου είναι : 
α) Η αλληλεγγύη,  συνεργασία και συλλογική δράση, για την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική προαγωγή των μελών του και γενικά όλων των κατοίκων  της Μελιταίας και των καταγομένων εξ αυτής, οπουδήποτε και αν κατοικούν και η σύνδεση αυτών.  
β) Η επαγγελματική και μορφωτική ενημέρωση καθώς και συμπαράσταση προς τους νέους του χωριού.
γ) Η συνειδητοποίηση μεταξύ των μελών του της ιστορικής και τοπικής καταγωγής τους, και ότι αυτό συνεπάγεται ως χρέος και αποστολή για τη διάσωση, διαφύλαξη, καλλιέργεια και διάδοση των τοπικών ηθών, εθίμων και παραδόσεων, αλλά και της ιστορίας της Μελιταίας γενικότερα.
δ) Η ανεύρεση, συγκέντρωση και επεξεργασία ιστορικών, λαογραφικών, και πολιτιστικών στοιχείων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πνευματικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, η δημιουργία χώρων υποδοχής, περιπτέρων, εκθετηρίων και μουσείου για τη στέγαση,  διαφύλαξη,  συντήρηση και προβολή λαογραφικού και ιστορικού υλικού ή στοιχείου πού σχετίζεται με την Μελιταία και την ευρύτερη περιφέρεια, η ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, και λέσχης και γενικότερα υποδομών η οποίες θα συμβάλλουν στην πρόοδο και την ανάδειξη της περιοχής.
ε) Η καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για τον εξωραϊσμό και την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από ανεπίτρεπτες προσβολές και δραστηριότητες, η ανάλυση, μελέτη, προώθηση και υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για επίλυση των προβλημάτων  της Μελιταίας και των κατοίκων της και  γενικά η με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο πρόοδος της Μελιταίας.
ζ) Η ανάπτυξη δεσμών και η καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και με άλλους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους,  η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
Οι σκοποί του Συλλόγου υλοποιούνται με όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου  και ειδικότερα : 
 • Με την πρόσκληση επιστημόνων, ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών για διαλέξεις και συζητήσεις.
 • Με την οργάνωση χοροεσπερίδων, παραδοσιακών εορταστικών και άλλων κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.
 • Με την διοργάνωση πολιτιστικών γενικά εκδηλώσεων όπως είναι ενδεικτικά οι θεατρικές παραστάσεις και οι κινηματογραφικές προβολές.
 • Με την δημοσίευση βιβλίων,  μελετών και τουριστικών οδηγών της περιοχής.
 • Με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
 • Με την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου (ανεξάρτητου πολιτικά), ιστορικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, λαογραφικού, και περιβαλλοντικού περιεχομένου. 
 • Με τη δημιουργία ιστοσελίδας. Η δημιουργία και προβολή της ιστοσελίδας του συλλόγου,  έχει σαν στόχο να δώσει τη δυνατότητα για την συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού ενεργών μελών και φίλων και να προβάλει θέματα ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου της Μελιταίας. 
 • Με τη συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την συμμετοχή σε προγράμματα σε επίπεδο Δήμου - Νομού - Περιφέρειας – Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Με κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
 • Με τη δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς επιστημονικούς και πνευματικούς συλλόγους, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Με την υποστήριξη με κάθε τρόπο, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων συλλόγων και φορέων που ήδη υπάρχουν στην Μελιταία ή δραστηριοποιούνται τοπικά στην περιοχή.
Ο σύλλογος, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, δύναται : 
 • Να αναφέρεται στις Διοικητικές Αρχές καθώς και σε κάθε αρμόδια Αρχή, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς και τα μέλη του.
 • Να επιδιώκει τη συμμετοχή σε τοπικές, πανελλαδικές, αλλά και εκτός Ελλάδος,  εκδηλώσεις δράσης, που αφορούν θέματα που άπτονται των κοινωνικών προβλημάτων, των πολιτιστικών αναζητήσεων, της καλυτέρευσης των όρων ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη, αλλά και για κάθε άλλο θέμα που εντάσσεται στο πεδίο δράσης του συλλόγου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4ο
 
Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του συλλόγου  ορίζεται σε είκοσι (20). Μέλη του συλλόγου εγγράφονται οι κάτοικοι της Μελιταίας Δομοκού, οι καταγόμενοι εξ αυτής και διαμένοντες απανταχού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και οι σύζυγοι, τέκνα και φίλοι αυτών, έχοντας συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. 
Τα μέλη διακρίνονται σε  τακτικά και επίτιμα. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο. Ο αριθμός των μελών του  συλλόγου  είναι απεριόριστος. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
 
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Για την εγγραφή απαιτείται  αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευομένη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου που παρέχεται  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης  έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. 
 
Τα μέλη του Σωματείου,  πλην των ιδρυτικών μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Η διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
1.Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται:
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων  στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε. Να απολαύουν τα ωφέλημα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μέλος του Σωματείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. 
 
2.Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις Συνελεύσεις του Σωματείου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες και εκδηλώσεις του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε. Να καταβάλλουν την χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.  
ζ. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
2.Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
 
ΑΡΘΡΟ 8º
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
1.Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συνίσταται: 
α) Στην επίπληξη,
β) Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα ενός έτους και
γ)  Στην οριστική διαγραφή από το Σωματείο.
 
ΑΡΘΡΟ 9º  
 
1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από την λήψη αποφάσεων για ορισμένο θέμα αν με το πρόσωπο αυτό που κρίνεται:
α)  Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού,
β)  Έχει έχθρα η ιδιαίτερη φιλία,  
γ) Εάν το ζητήσει το ίδιο το μέλος η ο κρινόμενος και συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και
δ)  εάν για το θέμα που κρίνεται έχει άμεσο η έμμεσο ίδιο ενδιαφέρον.
 
ΑΡΘΡΟ 10º  
 
Η διαδικασία του πειθαρχικού έλεγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί  εντός ενός (1) μηνός προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 
ΑΡΘΡΟ 11º  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 
Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται:
α) Από το δικαίωμα εγγραφής των μελών , τις εξαμηνιαίες, τις έκτακτες καθώς και τις εθελοντικές προσφορές αυτών.
β) Από τα εισοδήματα εκ της αξιοποιήσεως της τυχόν κινητής και ακίνητης περιούσιας του Συλλόγου. 
γ) Από δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις.
δ) Από τα έσοδα πώλησης εφημερίδων, περιοδικών και ημερολογίων καθώς και από τη διοργάνωση κοινωνικών-ψυχαγωγικών κλπ, εκδηλώσεων.
 
Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 30 ευρω και η ετήσια  συνδρομή κάθε μέλους σε 10 ευρω. Τα ποσά αυτά μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Στμβουλίου,  το οποίο καθορίζει και  έκτακτη εισφορά.
 
Το δικαίωμα εγγραφής και οι εισφορές των μελών, εισπράττονται από τον ταμία του συλλόγου, ο οποίος εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις και καταχωρεί τα έσοδα στο βιβλίο ταμείου του συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 12º  
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ-ΑΡΩΓΟΙ-ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ιδιώτες οι οποίοι προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες στο Σύλλογο  ή συνεισέφεραν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο για την επίτευξη των σκοπών του.
 
Επίσης, με ομόφωνη απόφαση, ανακηρύσσονται αρωγοί όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο εφ’ άπαξ, ποσό 100 μέχρι 300 ευρώ, δωρητές  όσοι προσφέρουν ποσό από 301 ευρώ έως 1000 και ευεργέτες όσοι προσφέρουν στον Σύλλογο εφ’ άπαξ ποσό από 1000 ευρώ και άνω.
 
ΑΡΘΡΟ 13 º
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
Όργανα του συλλόγου αποτελούν : 
Α) Η Γενική Συνέλευση
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γ)  Η εξελεγκτική Επιτροπή
 
ΑΡΘΡΟ 14 º  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του συλλόγου που έχουν συμπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.     
 
Συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά  μια φορά το χρόνο, την τρίτη Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Σ΄ αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκθέσει τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε και να υποβάλει για έγκριση τον απολογισμό του νέου έτους, να γνωστοποιήσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προυπολογισμό του επόμενου έτους, μετά δε από γενομένη συζήτηση διεξάγεται ψηφοφορία προς  έγκριση ή μη. 
 
Έκτακτα συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο  ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών του συλλόγου, με έγγραφη αίτησή τους στην οποία να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή  ή παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών.
 
Τα μέλη, για τη συμμετοχή τους στη Γενική  Συνέλευση καλούνται με ατομικές προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης, ή με  δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα, ή με τοιχοκόλληση στα γραφεία του συλλόγου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,  ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί σε τρεις (3)  πλήρεις ημέρες. 
Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, εάν η Γενική Συνέλευση είναι τακτική  ή έκτακτη, πρώτη ή εξαιτίας ελλείψεως απαρτίας η δεύτερη, καθώς και  τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση για θέματα που δεν αναγράφονται στη συνέλευση είναι  άκυρη.   
Τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η αίθουσα του πρώην κοινοτικού γραφείου Μελιταίας και νυν του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσματος, εκτός αν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα   50%  +1 των ταμειακά εντάξει μελών και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα είναι παρόντες. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας και την έναρξη της συνεδρίασης, ο Ταμίας του συλλόγου, υποβάλλει στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης την κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών.  Για να παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο,  απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το 1/3 των μελών.
 
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες και απόντων μελών, εφόσον πρόκειται για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με εξουσιοδότηση αλλού μέλους, υπογεγραμμένη και θεωρημένη κατά τα ισχύοντα νόμιμα.
 
ΑΡΘΡΟ 15ο
 
Την έναρξη των τακτικών και των εκτάκτων Συνελεύσεων κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία αναπτύσσει του λόγους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης  και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η οποία  φέρει  την υπογραφή του ταμία. 
 
Αναγιγνώσκονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης  για επικύρωση και εν συνεχεία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει προεδρείο, με φανερή ψηφοφορία.
 
Το προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, και έναν Γραμματέα που καταλαμβάνουν  τη θέση τους μετά την εκλογή τους.
 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής είναι μυστική και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της διοίκησης για το χρόνο που πέρασε, ο Ταμίας διαβάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό και η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση και τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου. Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
 
Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της διοίκησης από κάθε άλλη ευθύνη.
 
Όταν πρόκειται για Γενική Συνέλευση, με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, μαζί με το τριμελές προεδρείο της Γ. Σ. , εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελουμένη επίσης από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.  
 
Ως προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να εκλεγούν όσοι είναι και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. 
 
Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του Δ.Σ..  Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει  τον κατάλογο  του Μητρώου Μελών  που έχουν δικαίωμα ψήφου  και μπορεί  να προσθέσει  σ΄  αυτόν  ονόματα  νέων μελών  τα οποία  είναι  εγγεγραμμένα  μέχρι και ένα  εξάμηνο  πριν  από  την  συγκεκριμένη Γενική  Συνέλευση. Σε  ειδικές  περιπτώσεις  και  εφόσον  δεν  υπάρχει  διαφωνία  από κανένα  μέλος  μπορεί  ο χρόνος  αυτός  να  περιοριστεί  στον ένα  μήνα.  Παραλαμβάνει  την  κάλπη, τη σφραγίζει  και μοιράζει  τα  ψηφοδέλτια. Μετά  την  λήξη  της  ψηφοφορίας αποσφραγίζει  την  κάλπη και κάνει τη  διαλογή  των  ψηφοδελτίων,  τα  οποία  υπογράφονται  και  από  τα  τρία  μέλη  της και με το πέρας αυτής ανακοινώνει τα αποτελέσματα  της  ψηφοφορίας. Η  διαλογή των  ψηφοδελτίων  και  η  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων  γίνονται  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή δημόσια. Η Εφορευτική Επιτροπή, ανακηρύσσει  αυτούς  που  εκλέχτηκαν  ως  μέλη  των  οργάνων  του συλλόγου, δηλαδή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. (τακτικά κι αναπληρωματικά), σύμφωνα  με  τη σειρά  επιτυχίας τους και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν. Κατόπιν  τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφουν  το  πρακτικό  της  ψηφοφορίας  και διαλογής και το παραδίδουν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρείται δε στο  Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. 
 
Ενστάσεις  κατά  της  εγκυρότητας  των   ψηφοδελτίων  κρίνονται  αμέσως  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή. Ενστάσεις  κατά  της  εγκυρότητας  των εκλογών υποβάλλονται  σε   48 ώρες  από  την  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων  και  κρίνονται  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή.  Το εκλογικό  υλικό  καταστρέφεται κατά  το  τέλος  της θητείας  του  Δ.Σ., από  την  Εφορευτική Επιτροπή.
 
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται  με μυστική  ψηφοφορία. Έκαστο ψηφοδέλτιο  για  την εκλογή  των  μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  είναι ενιαίο. Περιλαμβάνει τα ονόματα των ενδιαφερομένων, οι οποίοι υπέβαλαν γραπτά την  υποψηφιότητά τους  στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον  πέντε  (5) ημέρες  πριν  από  την έναρξη  της  ψηφοφορίας ή απέστειλαν ταχυδρομικώς αυτή στα  γραφεία  του συλλόγου, με  ημερομηνία στη ταχυδρομική  σφραγίδα  τουλάχιστον  πέντε  (5) ημερών  προ  της  ψηφοφορίας. Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,  να προβεί με απόφασή του στην ανακήρυξη  των υποψήφιων, στην ανάρτηση πίνακα με τα ονόματά τους, σε εμφανές σημείο των γραφείων του συλλόγου καθώς και σε οτιδήποτε απαιτείται για την ομαλή  διεξαγωγή των εκλογών.
 
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο  και την Εξελεγκτική Επιτροπή, εκτίθενται σε εκλογή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ύστερα από προφορική δήλωση τους στην Εφορευτική Επιτροπή, συνοδευόμενη από το πόσο των πέντε (5) ευρώ.
 
Τα ονόματα των υποψηφίων αναρτώνται στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αναπαράγει ψηφοδέλτια και τα διανέμει στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για μέχρι δυο (2) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για έναν  (1) για την Εξελεγκτική  Επιτροπή.
 
Η προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που σημειώνεται με μπλε ή μαύρο μελάνι δίπλα στο όνομα ή στα ονόματα των υποψηφίων που αυτός επιθυμεί. Μετά ταύτα ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη και υπογράφει σε ειδική κατάσταση ψηφισάντων. 
 
Τα μέλη της εκλεγείσας από τη Γενική Συνέλευση, Εφορευτικής  Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για κανένα αξίωμα.
 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προβαίνει σε καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Κάτι που δυνατόν να αποτελεί διακριτικό γνώρισμα του ψηφοδελτίου, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογής έχει ως συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 
Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματα τους και ο αριθμός σταυρών που πήρε ο καθένας.
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς. Όσοι υποψήφιοι δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβαν.
 
Η Εφορευτική Επιτροπή για όλα τα λαμβάνοντα χώρα κατά τις εκλογές(έναρξη, ακυρότητες, ιδιαίτερα προβλήματα, καταμέτρηση ψήφων, ανακήρυξη εκλεγέντων, αναπληρωματικών κλπ) συντάσσει ενιαίο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  και εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του Συλλόγου, η ψηφοφορία μπορεί να, γίνεται και με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Η Γενική Συνέλευση :
α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
β)  Ελέγχει τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου,
γ) Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου,
δ)  Ελέγχει την τριμελή (πρόεδρο και δυο μέλη) Εφορευτική Επιτροπή, με ευθύνη της οποίας εκλέγονται τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου,
ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του σωματείου,
στ)  Λαμβάνει κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου και
ζ)  Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.
 
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα, γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ή μυστικά με ψηφοδέλτια σε περίπτωση εκλογών ή  όπως αποφασίσει η Συνέλευση. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε  μυστική.
 
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Η διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη – με τρία αναπληρωματικά- που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για μια τριετία. Τακτικά μέλη είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, καθώς και  τον Έφορο,  με θητεία τριετή.
 
Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου,  το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο που διαδέχτηκε.
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα, από τις αρχαιρεσίες.
 
Ο  Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  με μυστική ψηφοφορία. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση για την εκλογή του Προέδρου.  Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δυο επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται, εάν χρειαστεί, η διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται χωριστά για την εκλογή του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
    
Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπρόεδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία. Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου ή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για οποιανδήποτε λόγο, αυτή συμπληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω, αφού πρώτα συμπληρωθεί η θέση του Συμβουλίου με αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο  ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα. Ο Πρόεδρος είναι πρώτος μεταξύ ίσων.
    
Δηλώσεις ή ανακοινώσεις στον τύπο, γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
    
Το Διοικητικό Συμβούλιο  διοικεί το Σύλλογο και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεων του με κάθε νόμιμο τρόπο.     
    
Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου, ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους. Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 
Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη, τους αρωγούς, δωρητές και ευεργέτες του Συλλόγου.
 
Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισότιμα μεταξύ τους. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των άλλων οργάνων του συλλόγου είναι τιμητικό και άμισθο.
 
ΑΡΘΡΟ 21ο   
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του  ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο  μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 
 
Αν ο πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο  τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα από την υποβολή της αίτησης, με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. . Ως τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου χρησιμοποιείται το  πρώην κοινοτικό κατάστημα της Μελιταίας  και νυν του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσματος ή αν ευρεθεί άλλο κτίριο ως γραφείο του Συλλόγου ή όποιο άλλο μέρος ορίζεται στην πρόσκληση.
    
Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται  τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο ημέρες με τα ίδια μέλη. 
Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.
    
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που θα απουσιάσει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες χρειάζεται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αναχώρηση του μέλους να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Α) Αρμοδιότητες Προέδρου 
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως το Σύλλογο. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το σύλλογο στις δημόσιες εμφανίσεις του έναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας. Καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη τους εκλέξουν το προεδρείο της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ. Ασκεί έλεγχο στη διαχείριση του ταμείου και στις ενέργειες του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
    
Γενικώς πράττει καθετί που αφορά την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων του Συλλόγου.
    
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον  Αντιπρόεδρο. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που εκλέχθηκε με τις περισσότερους ψήφους.  
    
Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάσει στον Αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητες του. 
 
Β) Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα 
Ο Γενικός Γραμματέας επιβλέπει την καλή λειτουργία των γραφείων του συλλόγου, λαμβάνει όλα τα έγγραφα που αφορούν τον Σύλλογο,  τηρεί το αρχείο και τα βιβλία, πλην αυτό του ταμείου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του  όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε αρχές και ιδιώτες. Εισηγείται κάθε πρότασης και των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, τηρεί το Βιβλίο Μητρώου και τα Βιβλία Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και φυλάσσει τις σφραγίδες, τα έγγραφα και το αρχείο του συλλόγου. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. και των Γ.Σ., εκδίδει αποσπάσματα των πρακτικών και εγγράφων του αρχείου του συλλόγου, συνυπογράφοντας αυτά με τον Πρόεδρο,  ταυτόχρονα με την επικύρωσή τους. Φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων..
  
Συντάσσει  με τον Πρόεδρο την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και τη διαβιβάζει στη Γενική Συνέλευση και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα. 
  
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Δ.Σ.
 
Γ) Αρμοδιότητες  Ταμία 
Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και την πληρωμή του Συλλόγου και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλία, διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις, με τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογεγραμμένων μόνο από αυτόν και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τον Προυπολογισμό και με βάση ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και προσυπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την αιτία πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου, λαμβάνοντας εξοφλητική απόδειξη.
    
Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των τριακοσίων  (300) ευρώ ποσό στο λογαριασμό που (θα) τηρεί ο Σύλλογος σε Τράπεζα. Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται, με πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
    
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που υποδεικνύεται από τον ίδιο, αλλιώς τον αντικαταστάτη του ορίζει το Δ.Σ.
 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
 
Ο Έφορος φυλάσσει όλο το κινητό υλικό του Συλλόγου  (σημαία, γραφεία, καρέκλες κλπ), εκτός από αυτό που ανήκει στον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία,  φροντίζει για τη συντήρηση του εν λόγω υλικού, τηρεί ο ίδιος βιβλίο που καλείται βιβλίο υλικού, στο οποίο καταγράφεται όλο το υλικό του συλλόγου, οι δε σε αυτό πράξεις υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εφορεύει σε όλες τις εορτές (φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, αγορές, χορούς, εκδρομές, διαλέξεις, γεύματα κλπ) και γενικά σε όλες τις επίσημες παραστάσεις του συλλόγου, ενώ ο Πρόεδρος ασκεί πάντοτε την ανώτατη εποπτεία.
 
Τον Έφορο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα λοιπά  μέλη του Δ.Σ.   
 
ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  
Η Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή  του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Για την εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται για την εκλογή των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου.
  
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
    
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα μέλη της αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
 
Ομοίως η θητεία της είναι τριετής.
 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
Ο Σύλλογος τηρεί  τα παρακάτω Βιβλία :
α)  Το βιβλίο μελών, στο οποίο καταχωρούνται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του μέλη που εγγράφονται στον Σύλλογο,
β) Το βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται από τον Ταμία όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου,
γ) Το βιβλίο Περιουσίας , στο οποίο καταχωρείται  από τον Ταμία λεπτομερώς κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου,
δ) Το βιβλίο αλληλογραφίας, στο οποίο ο Γενικός Γραμματέας καταχωρεί και πρωτοκολλά όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
ε) Το βιβλίο Πρακτικών  Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ) Το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και
ζ)  Κάθε άλλο βιβλίο απαραίτητο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου  για την απρόσκοπτη λειτουργία του συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 26ο    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    
Η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον Δεκέμβριο  κάθε χρόνου. Οι δυο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που πέρασε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου. Οι δαπάνες του Συλλόγου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τροποποίηση του οποίου μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση  ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές τριμελείς επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σύλλογο. Υπεύθυνοι των επιτροπών αυτών ορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους. Η λειτουργία  και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται με κανονισμό που ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ των μελών των επιτροπών λύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο
 
Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της χώρας, συγκροτούμενα από συνεργάτες μέλη ή μη μέλη ή προσωπικό,  που θα δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 29ο
 
Η περιουσία του συλλόγου, δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την καλύτερη  δυνατή διαχείριση της περιουσίας του. Δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε διανομή κεφαλαίων, κερδών, μερισμάτων, καταβολή τόκων ή οποιασδήποτε άλλης χρηματικής παροχής προς τα μέλη του ούτε κατά το χρόνο που ο σύλλογος υφίσταται, ούτε και μετά τη διάλυσή του. 
Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου, η περιουσία του θα διατεθεί στο Σωματείο της Χριστιανικής Αδελφότητας Μελιταίας Δομοκού.  
 
ΑΡΘΡΟ 30ο
Ο σύλλογος, παύει να υφίσταται από τη δημοσίευση της απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο  
Ο σύλλογος, για τις ανάγκες του και την πραγμάτωση των σκοπών του, δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό για μόνιμη ή προσωρινή εργασία. Δύναται να προσληφθεί και μέλος του συλλόγου. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται αποζημίωση για τα μέλη που παρέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη  εργασία στον σύλλογο και για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν με εντολή του συλλόγου.  
 
ΑΡΘΡΟ 32ο    
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
    
Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του συλλόγου   μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα μισά συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία των  τριών τέταρτων (3/4) των παρόντων μελών.
    
Η πρωτοβουλία για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του συλλόγου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,  μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εφόσον πρόκειται για το Καταστατικό, υποχρεούται να κινήσει τη σχετική διαδικασία μέσα σε ένα μήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα η οποία φέρει κύκλο την επωνυμία του « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ»
 
Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να καθορισθεί και έμβλημα του Συλλόγου. Στην απόφαση θα ορίζεται και ο τύπος, το σχήμα και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.

ΑΡΘΡΟ 34ο  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
    
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου για την έγκριση του Καταστατικού και την αναγνώριση του Συλλόγου, πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών, η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 35ο  
 
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα σωματεία του Α.Κ. και αυτές των ισχυόντων Νόμων.
 
Μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου, ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελουμένη από τους :
1) Γρηγόριο  Tζιάλλα του Δημητρίου, εκπαιδευτικό Τ.Ε.Ι., ως Πρόεδρο,  
2) Κωνσταντίνο Μπούρδα του Γεωργίου, ψυκτικό, ως Αντιπρόεδρο,
3) Νικόλαο  Τσικρά του Αθανασίου, εκπαιδευτικό, ως Γενικό Γραμματέα,  
4) Αθανάσιο  Καλαμάρα του Ιωάννη, εκπαιδευτικό, ως Ταμία,  
5) Τριαντάφυλλο Κουμπούρα του Αθανασίου, αγρότη, ως Μέλος  και

6) Κωνσταντίνο Σκάρλα του Δημητρίου, Ιδιωτικό υπάλληλο, ως Μέλος,

η οποία εντέλλεται να υποβάλει το παρόν Καταστατικό στο Πρωτοδικείο Λαμίας για έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο, προκειμένου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για εκλογή οριστικής Διοικήσεως του συλλόγου, σύμφωνα με τα  άνω οριζόμενα, ήτοι ένα μήνα από την εγγραφή του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας. Όσα μέλη εγγραφούν μέχρι και την ημέρα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης θα θεωρούνται ιδρυτικά και αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.     

 
ΑΡΘΡΟ 36ο 
 
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, στις 21-5-2009, στο δημοτικό διαμέρισμα της Μελιταίας του Διευρυμένου Δήμου Δομοκού, από τα ιδρυτικά του μέλη, τα οποία υπογράφουν παρακάτω, θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Λαμίας και θα ισχύσει από της νομίμου καταχωρήσεώς του στα οικεία Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας.
 
                                                                       Μελιταία  21-5-2009