Language Switcher

Καταστατικό Χριστιανικής Αδελφότητας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Άρθρον 1ον

Ιδρύεται σύλλογος των κατοίκων Μελιταίας με την επωνυμίαν «Αδελφότης Μελιταίας Δομοκού» και με έδραν την Μελιταίαν.

Άρθρον 2ον

Σκοπός του Συλλόγου είναι α) Η συντήρησις της Ιεράς Μονής «Αγία Τριάς» Μελιταίας β) Η εκτέλεσις διαφόρων κοινής ωφέλειας έργων εν τη Κοινότητι Μελιταίας και γ) αγαθοεργίαι.

Άρθρον 3ον

Την εκπλήρωσιν του άνω σκοπού ο σύλλογος επιδιώκει α) Δια της αλληλεγγύης των μελών αυτού β) Δια της συγκεντρώσεως των γνωμών των μελών του και της συζητήσεως τούτων εις τας συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων γ) Δια του διαφωτισμού της κοινής και της επισήμου γνώμης περί του σκοπού του συλλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοτικών, Σχολικών, Εκκλησιαστικών κ.λπ. Αρχών της Κοινότητος Μελιταίας δ) Δια της εφαρμογής παντός συντελεστικού προς τους σκοπούς του συλλόγου μέτρου, καθοριζομένου υπό των κατά το παρόν αρμοδίων οργάνων και μη αντικειμένων εις το παρόν καταστατικόν και τους Νόμους του Κράτους ε) Και τέλος δια της προσπαθείας αποκτήσεως ακινήτου περιουσίας αποδιδούσης ετήσιον εισόδημα.

 Άρθρον 4ον

Μέλη του συλλόγου γίνονται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως και μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου Έλληνες Πολίται Μελιταιοίς κατοικούντες ή μη εν τη Μελιταία συμπληρώσαντες το 23ον έτος της ηλικίας των και αποδεχόμενοι τας εις τας το άρθρον 2ον αρχάς του Συλλόγου.
α) Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουσιν δικαίωμα μεν εγγραφής δραχμάς τριάκοντα (30) και ετησίαν συνδρομήν δραχμάς είκοσιν (20) εις τον Ταμίαν του Συλλόγου απευθείας.
β) Η ετησία συνδρομή δύναται να μεταβάλλεται δια αποφάσεως των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Τα μέλη δικαιούνται να απολαμβάνωσι παντός πλεονεκτήματος παρεχομένου υπό του Σωματείου, να λαμβάνουσι μέρος εις τας Συνελεύσεις, να κρίνωσιν τας πράξεις των οργάνων του Συλλόγου δια λόγου και ψήφου, να προσκαλώσιν εκτάκτους Γενικάς Συνελεύσεις δια του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) Πάν μέλος του Συλλόγου καθυστερήσαν την εισφοράν του επί εν έτος ή επιδεικνύον ή εφαρμόζων αρχάς αντιτιθεμένας εις τας αρχάς του Συλλόγου διαγράφεται του καταλόγου των μελών κατ΄απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένην να αναθεωρηθεί από την Γενικήν Συνέλευσην κατ΄ αίτησιν του διαγραφέντος.
ε) Η επανάκτησις του δικαιώματος μέλους προϋποθέτει την εξόφλησιν του χρέους.
στ) Η συμμετοχή μέλους εις οιονδήποτε πλεονέκτημα του Συλλόγου παύει αφ’  ής ημέρας διεγράφη του Συλλόγου.
ζ) Παν μέλος δύναται να αποσύρεται οποτεδήποτε, γνωρίζον τούτο εγγράφως και καταβάλλον την συνδρομήν όλου του έτους.

Άρθρον 5ον

Αι υπό του Συλλόγου αναλαμβανόμεναι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται υπό της περιουσίας αυτού, των μελών μη υποκειμένων εις ουδεμίαν υλικήν υποχρέωσιν.

Άρθρον 6ον

Όργανα του Συλλόγου είναι:
1)    Η Γενική Συνέλευσις, τακτική ή έκτακτος
2)    Το Διοικητικόν Συμβούλιον
3)    Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρον 7ον

Η Γενική Συνέλευσις είναι το κυρίαρχον σώμα του Συλλόγου.
α) Εκλέγει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν.
β) Εξετάζει την διοικητικήν και οικονομικήν έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Ψηφίζει τον προϋπολογισμόν υποβαλλόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Αποφασίζει και καθορίζει τα εκτελεσθησομένα έργα.
ε) Τροποποιεί το καταστατικόν.
στ) Αποφασίζει επί της διαγραφής των μελών.
ζ) Αποφασίζει και καθορίζει τον τρόπον της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου.
η) Αποφασίζει την διάλυσιν του Συλλόγου και περί της διαθέσεως της περιουσίας αυτού απαγορευομένης ρητώς της μεταξύ των μελών διανομής ταύτης.

Άρθρον 8ον

α)  Η Γενική Συνέλευσις των μελών συνέρχεται τακτικώς μεν κατ’ Απρίλιον ή Μάϊον εκάστου έτους ημέραν Κυριακήν εις χρόνον και τόπον οριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προ δεκαπέντε ημερών (15), εκτάκτως δε οσάκις το απαιτεί το συμφέρον του Συλλόγου μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν  αιτήσεως προς αυτό της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή τοιαύτης υπογεγραμμένης υπό δέκα (10) τουλάχιστον μελών, οριζούσης και τα προς συζήτησιν θέματα.
β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εκτός δέκα πέντε ημερών (15) από της υποβολής της αιτήσεως, να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν με τα εν τη αιτήσει αναφερομένα θέματα, άλλως παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης συγκαλεί ταύτην ο προϊστάμενος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρον 9ον

α) Η Συνέλευσις συνερχομένη συγκροτείται εις σώμα εκλέγουσα Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και Γραμματείς και καθορίζει την ρύθμισιν των εργασιών της.
β) Προβαίνει αμέσως δια τριμελούς επιτροπής εκλεγομένης από των παρισταμένων εις τον έλεγχον προς εξακρίβωσιν των εν τάξει μελών και η οποία αποφαίνεται εγκαίρως.
γ) Παν εκ του ανωτέρου ελέγχου προκύψαν ζήτημα λύεται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών.  
δ) Εν περιπτώσει ματαιώσεως της Συνελεύσεως λόγω μη απαρτίας συνέρχεται ούτη την αμέσως επομένην Κυριακήν ή άλλην ημέραν οριζομένην υπό των παρόντων μελών και οπότε λαμβάνονται εγκαίρως αποφάσεις από τα παρευρισκόμενα μέλη μη δυνάμενα να είναι έλαττον του 1/4 των εν τάξει.    

Άρθρον 10ον

α) Αι αποφάσεις της  Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών.
β) Εις την Συνέλευσιν παρίσταται το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά ψήφων επί πάντων των ζητημάτων πλην των έστω και πόροθεν εχόντων σχέσιν προς την Διοίκησιν του Συλλόγου.
γ) Αποφάσεις αφορώσαι αρχαιρεσίας, ζητήματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, έγκρισιν πεπραγμένων, λαμβάνονται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, μηδενός δε αντιλέγοντος δι’ ονομαστικής κλήσεως. Πάσα δε επί άλλων θεμάτων ψηφοφορία γίνεται για ανατάσεως της χειρός ή διά ονομαστικής κλήσεως, πλην εάν ζητήσωσιν μυστικήν ψηφοφορίαν το 1/4 των παρόντων μελών.

Άρθρον 11ον

α) Ο σύλλογος διοικείται και εκπροσωπείται παρά πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου δι’ εν έτος κατά την Γενικήν Συνέλευσιν του Απριλίου ή του Μαϊου ή οποτεδήποτε ήθελεν ανακληθή ή εντολή του από την Συνέλευσιν.
β) Κατά την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειράν επιτυχίας εις αναπλήρωσιν παραιτηθέντων ή εγκαταλειψάντων την θέσιν των Συμβούλων.
γ) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ του καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Νόμων.
δ) Το Δ.Σ. οφείλει εντός 8 ημερών από της εκλογής του να συγκροτηθή εκλέγων τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν και να παραλάβη δια κανονικών προτοκόλλων την περιουσίαν, τα αρχεία κ.λπ. του Συλλόγου.
ε) Το Δ.Σ συνέρχεται εις συνεδρίασιν τακτικώς κατά διμηνίαν, εκτάκτως δε όταν παρίσταται ανάγκη τη προσκλήσει του Προέδρου ή όταν ζητήσωσι τούτω δύο υπό των μελών του εγγράφως. Αι προσκλήσεις του Προέδρου περιλαμβάνουσαι τα θέματα επιδίδονται προς τα μέλη τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως.
στ) Εν απαρτία ευρίσκεται το Δ.Σ. παρόντων τριών μελών αυτού. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. 

 Άρθρον 12ον

Έργα του Διοικητικού Συμβουλίου.
α) Επιμελείται της εκτελέσεως των από των Γενικών Συνελεύσεων λαμβανομένων αποφάσεων.
β) Καλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, συντάσσον την ημερησίαν διάταξιν αυτών περιλαμβάνουσαν τα θέματα, υποδεικνυόμενα εγκαίρως υπό των μελών.
γ) Παρέχει πάσαν ζητούμενην πληροφορίαν από την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και θέτει υπ΄όψιν αυτής, οποτεδήποτε ήθελον ζητηθεί τα λογιστικά βιβλία.
δ) Λογοδοτεί εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, καταθέτον γραπτόν οικονομικόν απολογισμόν.
ε) Αποφασίζει    περί δαπανών κατά τον προϋπολογισμόν, δικαιούμενον να δαπανήσει εν απολύτω ανάγκη, δια πάσαν υπόθεσιν μη υπ’ αυτού προβλεπομένη μέχρι ποσού δραχμών παντακοσίων.
στ) Παρέχει πάσαν  ζητουμένη πληροφορίαν υπό των μελών και κρατεί αυτά ενήμερα της δράσεως του επί των αφορόντων αυτά ζητημάτων.
ζ) Τέλος αποφασίζει περί παντός ζητήματος αφορώντος τον Σύλλογον εν τω πλησίω πάντοτε των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και Νόμων.    

 Άρθρον 13ον

α) Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού είναι άμισθος. Παρέχει μόνον κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. εις τα μέλη αυτού τα εξερχόμενα της έδρας δι΄ υπηρεσίαν του Συλλόγου, τα οδοιπορικά έξοδα ή και αποζημίωσιν οριζομένην από την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 14ον

Τα επί μέρους μέλη του Δ. Συμβουλίου είναι:
Ο Πρόεδρος
α) Εκπροσωπεί τον Σύλλογον εις όλας αυτού τας σχέσεις
β) Κρατεί την σφραγίδα του Συλλόγου
γ) Καλεί το Δ. Συμβούλιον εις Συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών.
δ) Υπογράφει όλα τα πρακτικά, εντάλματα πληρωμής, έγγραφα, κ.λπ.
ε) Απών ή κωλυόμενος αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρον.
Ο  Γραμματεύς
α) Διευθύνει το γραφείον, διεξάγει την αλληλογραφίαν και συνυπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα του Προέδρου.
β) Τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου, τα πρακτικά το Δ. Συμβουλίου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Τηρεί το μητρώον των μελών όπου σημειούται και η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων αυτών.
δ) Υποχρεούται να τηρή παν απαραίτητον βιβλίον διά την κανονικήν λειτουργίαν του Συλλόγου και την κανονικήν διατήρησιν της περιουσίας αυτού.
ε) Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο υπ’ αυτού εγγράφως υποδεικνυόμενος ή ελλείψει τοιαύτης υποδείξεως υπό του Δ. Συμβουλίου οριζόμενος.
Ο Ταμίας
α) Ενεργεί τας Εισπράξεις απ’ ευθείας εκδίδων τας αναγκαίας διπλοτύπου αποδείξεις,
β) Ενεργεί τας πληρωμάς βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Πρόεδρου και του Γραμματέως.     
γ) Κρατεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων ως και τα σχετικά της χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου.
δ) Θέτει εις την διάθεσιν του Δ. Συμβουλίου τα βιβλία και τους λογαριασμούς οποτεδήποτε ήθελον ζητηθεί.
ε) Λογοδοτεί μετά του Δ. Συμβουλίου προ  της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλων απολογισμόν ως και προϋπολογισμόν δια την νέαν χρήσιν.
στ) Οικονομική περίοδος λογίζεται από της 1ης Απριλίου μέχρι τέλους Μαρτίου του επομένου έτους.
ζ) Ο ταμίας δεν δύναται να κρατήσει παρ’ εαυτώ πλέον των χιλίων δραχμών, του επί πλέον ποσού κατατιθεμένου εις την  Εθνικήν Τάπεζαν τηε Ελλάδος επ’ ονόματι του Συλλόγου.
η) Ο ταμίας είναι ατομικώς υπεύθυνος δια την εμπιστευμένα εις αυτόν χρήματα ή πράγματα ως και δια πάσαν λογισιτικήν ανωμαλίαν. 
θ) Πάσα ανάληψις του όλου ή μερους των κατατιθεμένων χρημάτων ή χρεογράφων γίνεται υπό του Ταμείου κομίζοντος προς τούτω έγγραφον υπογεγραμμένον υπό του Προέδρου, Γραμματέως εν ω μνημονεύεται η απόφασις του Δ. Συμβουλίου και ορίζεται ολογράφως και αριθμητικώς το υπό του Ταμείου αναληφθησόμενον δια λογαριασμόν του Συλλόγου ποσόν.
Ι) Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο υπ’ αυτού υποδεικνυόμενος εγγράφως ή ελλείψει τοιαύτης υποδείξεως ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος, παραλαμβάνων δια τακτικού Πρωτοκόλλου και υπέχων τας ευθύνας του Ταμέιου.

Άρθρον 15ον

Εξελεγκτική Επιτροπή
α) Η εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύεσεως τον Απρίλιον ή Μάϊον δι’ εν έτος μετά του Δ. Συμβουλίου.
β) Ο εις των μελών αυτής ορίζεται προϊστάμενος.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται όταν παρίσταται ανάγκη προσκλήσει του προϊσταμένου αυτής και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων δύο των μελών.
δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την διοικητικήν ως και την οικονομικήν διακείρισιν του Δ. Συμβουλίου άπαξ τουλάχιστον του έτους και αι αποφάσεις της υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν.  
ε) Πλην των εποπτικών ή εξελεγκτικών καθηκόντων της η Εξελεγκτική Επιτροπή εν κοινή συνεδριάσει μετά του Δ. Συμβουλίου λαμβάνει αποφάσεις επί ζητημάτων μη προβλεπομένων από το καταστατικόν και τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του καταστατικού.

Άρθρον 16ον

Ο Σύλλογος δύναται μετά πρότασιν του Δ. Συμβουλίου και απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να ζητήση παρά του Ο.Δ.Ε.Π. και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος να αναλάβη την προσωρινήν επιμέλειαν, διαχείρισιν, συντήρησιν του εν τω χωρίω Μελιταία υπάρχοντος Μετοχίου επ΄ονόματι της Αγίας Τριάδος ίνα χρησιμοποιήση τούτο προς επίτευξιν μέρους του σκοπού.  

Άρθρον 17ον

1) Οικονομικά έσοδα του Συλλόγου είναι.
α) Αι συνδρομαί των μελών β) Αι δωρεαί γ) Έρανοι δ) Τα έσοδα της ακινήτου περιουσίας ε) Παν απρόβλεπτον

2) Τα έσοδα ταύτα διατίθενται.
α) Εις οδοιπορικά του Δ. Συμβουλίου α) Έξοδα γραφείου γ) Δια τους εν τω άρθρω 2 του παρόντος σκοπούς του συλλόγου δ) Δια την συντήρησιν, επιμέλειαν, εκμετάλευσιν προς όφελος του Συλλόγου της ακινήτου περιουσίας αυτού ε) Δια πάσαν άλλην ανάγκην του Συλλόγου απορρέουσαν εκ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 18ον

α) Η τροποποίησις του παρόντος δύναται να γίνη μόνον υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας απαιτήσεις των Νόμων β) Ο Σύλλογος δεν διαλύεται εάν δεν αποφασισθεί τούτο εν Συνελεύσει δια πλειψηφίας των τριών τετάρτων 3/4  των μελών του ή εάν ο αριθμός των μελών του δεν περιορισθή κάτω των ένδεκα (11).

Άρθρον 19ον

Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού διατίθεται εξ ημίσεως εις το Δημοτικόν Σχολείον και την Κοινότητα Μελιταίας.

Άρθρον 20ον

Ο Σύλλογος κέκτηται ιδίαν σφραγίδαν φέρουσαν εν τω μέσω την εικόνα της Αγίας Τριάδος και κύκλω « Χριστιανική αδελφότης Μελιταίας Δομοκού».

Άρθρον 21ον

Ζήτημα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται διά αποφάσεως της Δ. Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα πάντα με τους Νόμους και εν τω πλαισίω του παρόντος.

Άρθρον 22ον

Προσωριναί διάταξεις.

Η θητεία του κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν της 5ης Νοεμβρίου 1939 εκλεγμένου Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής λήγει την 30ην Απριλίου 1940.

Άρθρον 23ον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της ημέρας της επιψηφίσεως του, η ενέργεια προς Νόμιμον αναγνώρησιν ανατίθεται εις το εκλεγησόμενον Δ. Συμβούλιον.

Άρθρον 24ον

Τα παρόν κατασταστικόν συγκείμενον εξ άρθρων είκοσι τεσσάρων (24) ψηφισθέν κατά άρθρον και εις το σύνολον της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των ιδρυτών μελών του Συλλόγου σήμερον την 5ην του μηνός Νοεμβρίου του 1939 έτους, συνελθούσα εν Μελιταία και εν τω κοινοτικώ καταστήματι και εγκριθέν παμψηφώς ως έχει υπογράφεται ως έπεται.


Τα μέλη                       

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
 
(‘Επονται υπογραφαί)